ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดทะเลไทย

ประวัติความเป็นมา

          จังหวัดสมุทรสาครหรือ “มหาชัย” เป็นจังหวัดชายทะเลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 26 กิโลเมตร มีแนวชายฝั่งทะเลยาวถึง 40 กิโลเมตร ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นแหล่งอาหารทะเลที่อยู่ใกล้ฝั่งกรุงเทพฯมากที่สุด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอาชีพประมง และเป็นแหล่งค้าขายสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่เนื่องปัจจุบันสะพานปลาหรือตลาดสัตว์น้ำทุกประเภทที่มีอยู่ในระเทศ ยังไม่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกับตลาดต่างประเทศ แม้กระทั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการทำประมงมากที่สุดแห่งหนึ่งและยังเป็นจุดค้าขายสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ยังประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน

          จากเหตุผลดังกล่าว จึงเกิดการรวมตัวของผู้มีอาชีพประมง และผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง อันได้แก่ นักธุรกิจชั้นนำของจังหวัด โดยการร่วมมือของพ่อค้า ประชาชน ชาวประมง ได้ระดมเงินทุนถึง 400 ล้านบาท ซื้อที่ดินซึ่งมีพื้นที่กว่า 150 ไร่ สร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่ดสุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งเสริมพาณิชยกรรมของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดทะเลไทย”


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414-191-2
โทรสาร : 034-414-196
อีเมล์ : MKtalaythai@dit.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/talardtalaythai
เข้าชม 6,084 ครั้ง

สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 1,000 คัน


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 60 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 200 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ถนน พระราม 2 ตำบล ท่าจีน อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414-191-2 โทรสาร : 034-414-196
การเดินทาง : ตลาดทะเลไทย ตั้งอยู่ริมถนนพระรามที่ 2 ก.ม. 30 ใกล้สะพานท่าจีน (เข้ากรุงเทพฯ)

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดทะเลไทย