ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 440 หมู่ 6 ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-611-582
โทรสาร : 045-611-582

เข้าชม 2,654 ครั้งรถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 4 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 7 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 5 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 7 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 440 หมู่ 6 ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045-611-582 โทรสาร : 045-611-582

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท พาณิชย์เจริญคลังสินค้า จำกัด