ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตลาดมรกต

ประวัติความเป็นมา

           ตลาดมรกต ก่อตั้งโดยบริษัท มรกต คอร์ปอรเชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่่ 438/1 หมู่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 56 ไร่ 9 ตารางวา เป็นแหล่งซื้อขายผลไม้แหล่งใหญ่ของภาคใต้ได้แก่ ทุเรียน (ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแปรรูป) มังคุด และผลไม้อื่นๆ ตั้งแต่ปี พ.ษศ.2557 เป็นต้นมา

          ตลาดมรกตมีจุดเด่น คือมีสถานที่ซื้อขายที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ สถานที่จอดรถซึ่งสามารถรองรับผู้ค้าได้เป็นจำนวนมาก สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรได้ประมาณ 50,000 ตัน/ปี มีบริการด้านสาธารณูปโภค เชนไฟ้ฟ้า/ระบบไฟฟ้าสำรอง น้ำประปา น้ำบาดาล มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ กาจัดเก็บขยะชีวภาพโดยใช้วิธีฝังกลบ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเครื่งชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : ตลาดมรกต
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
โทรศัพท์ : 077653149
โทรสาร : 077653149
อีเมล์ : nanahaw@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/morakotmarket/
เข้าชม 3,160 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : คุณกลม
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ กิจสมัย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5489706
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โกหมา
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์/จัมโบ้ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายโกศล โพธิพงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1340453
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ประสงค์ดี
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายณัฐกฤษณ์ โอฬารหิรัญรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3919563
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊เปรียว
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวภคมน สุขสว่าง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-9516599
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ICK
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายไม่ วันลิ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 063-3853922
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ช.ระยอง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : บ.ภาสพร จำกัด
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 093-7593737
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ติ๋ว
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางฐิติรัตน์ มากภักดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 092-6159924
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตาล - เปิ้ล
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางพรพิมล นาคฉายา
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9330948
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : น้องแตงกวา
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษรา บุญสุขัง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2957595
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียวิรุฬ
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายวิรุฬ อุ่นใจ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 094-9789465
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ธงทอง - หนิง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ ศรีกสิกิจ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2900455
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แดง- นริศ
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นส. ชนันท์ภัทร์ หอมไม่หาย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1616165
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แสงทิพย์
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวแสงทิพย์ ฉอ้อนโฉม
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2651639
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ไมค์-กุ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสาธิต มะลิอ่อง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 096-7389646
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจมาศ วิเชียรฉาย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9364005
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : อ้อย - ตู่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์จิรา เล็กชอุ่ม
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7209024
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : สมชาย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย มัณฑะกะ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0178598
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียโต๊ด - เจ๊กุ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร ขอนทอง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8979773
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แดง - ติ๋ว
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางปราณี คงเจริญ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4371707
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แผงฝันดี
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : บ.ไทย รอยัล กรุ๊ป จำกัด
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8116540
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียดุ่ย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์/จัมโบ้ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายชาลี วงศ์อยู่
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0043140
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : -
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา สุทธิพงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9581400
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ยุ้ย - ยุ้ย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนวันต์ นิธิศฉัตรพงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 063-9635165
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป้าแดง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาศินี ชูเลขา
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7979424
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หลวงไก่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายพิชาติ ชุมพงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7882861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายยรรยง ไชยทิพย์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียตี๋
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์ ชาญพนา
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3838182
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เป็ด - สุ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทวัน สังข์เดช
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9935594
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตั้ม-ตู่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวรรณ มั่นคง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0910814
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ จงดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เอ็ม - บีท
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายชัยสิทธิ์ เทียมสน
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1637580
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฉียนหลง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจิมขวัญ แซ่หมู่
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9987689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โชคธนภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนภรณ์ มัณฑะกะ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0947696
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ตุ๊ก ทุเรียนทอด
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียนทอด
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์ จันทวาท
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2512393
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หน่อย - เจี๊ยบ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางวิไล ศิริบรรจง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0949027
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วุฒิ - หลังสวน
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางพัชร์พร คงเขาม่วง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6674337
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : จักรกฤษ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรมณี ด้วงฉีด
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8614518
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ตาล หนามซิ่ง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นส.ธนินท์ธร สุทโทการ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0415491
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฉียนหลง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจิมขวัญ แซ่หมู่
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9987689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แดง - ขลุง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายพูลพัฒน์ เชยสมบัติ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1301712
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แผงเฉียนหลง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจิมขวัญ แซ่หมู่
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9987689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บุญเพ็ง - เจ๊วรรณี
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี นิยมวงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9371286
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียวุฒิ - เจ๊เชอรี่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายวรวุฒิ คุณติสุข
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0447074
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เอ - นัท
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางณัฏยา จิตต์เฝื่อ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6415482
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แชมป์- โช
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายอัฐวุธ ชอบรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 097-1146092
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ช. วาสนา
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา เพชรอาวุธ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4016159
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ลูกปู่ทวด
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสัมฤทธิ์ พิมพ์ดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1452594
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก ( มังคุด)
ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ ยวดยิ่ง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3262798
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : คุณหยาง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายหยาง เซียว
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7445922
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บ.ซีซอร์
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก/ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอี่ยวเหลียน แซ่ปั่น
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2161088
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แอ๊ด-โอ๋
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา เฉลิมพงษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9028576
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เล็ก
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายชาญฤทธิ์ ทิมแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6683824
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เสกสรร
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสุภา ช่วงชัย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6429955
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บอย - ตั๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายเทิดศักดิ์ มีฤทธิ์เดช
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1585611
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บอย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ชัย รัญเสวะ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2495556
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย :
ชื่อ-สกุล : บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ ฯ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9128023
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : คุณหยาง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายหยาง เซียว
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1303477
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วุฒิ - แอฟ
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวอารีย์ แก้วไชโย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7013359
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เก่ง - เอก
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิปัตย์ ตรังค์เกษตรสิน
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5116298
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : นะ - ปุ้ย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญญารัศมิ์ ใจดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2126311
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียกุ่ย
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก ( มังคุด)
ชื่อ-สกุล : เฮียกุ่ย (TANGUI LIN )
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3262798
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ออย AEC
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : น.ส. ปาณิศา กันถาวร
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 062-5478711
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ดำ จัมโบ้
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์/จัมโบ้ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ สร้อยศรี)
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9452973
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป๋าแกละ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายชวลิต เลิศเจริญพานิชย์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8435845
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ตั้ม - แจ๋ม
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร อยู่สุขศรี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7614628
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แฮ็ค - หนึ่ง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายจีรพงศ์ ศรีพิพัฒน์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2777740
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ต้าถัง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : บ.ต้าถัง เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ต้น-นุ๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรกฎชกรณ์ ใจดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6464584
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หอมหมื่นลี้
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก (ทุเรียน/มังคุด)
ชื่อ-สกุล : คุณจ้าว( Mr.Zhao)
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0652515
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ ( เจ๊เจี๊ยบ)
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1532924
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โชครุ่งเรือง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวแก้วตา ชุ่มน้อย
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4262362
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ไทย เอ.ซี
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2535493
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : แผงอาจง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายธนกฤต หย่างวงศกร
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3751896
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ปุ๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาลินี คณานุรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9909524
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ช.ระยอง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทรา โพธิจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 093-7593737
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ปุ๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาลินี คณานุรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9909524
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ตาล
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นส.ธนินท์ธร สุทโทการ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0415491
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ตาล
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นส.ธนินท์ธร สุทโทการ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0145491
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หยวนไห่
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก(ทุเรียน/มังคุด)
ชื่อ-สกุล : นายจิระศักดิ์ วิริยะ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 064-2206333
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หรั่ง สั่งรูด
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิธร บริรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5422840
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก(กุ้งแช่แข็ง)
ชื่อ-สกุล : นายคำ ยางดี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : พลอย - ชาติ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8828809
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ แซ่โง้ว
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสมชาย คนยัง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ช้างทอง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก(ทุเรียน/มังคุด)
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุศกร ทิพธราวุฒิ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1218190
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : อาฉ่าง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายอณุวัฒ แซ่เจ๊า
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 094-1980144
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : กิมหลวน
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา ปลื้มเกษร
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-9154198
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊หยก
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียนแช่แข็ง
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี ยังวัฒนา
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2173588
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : หงไท้หยาง
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : LIUZHANG,HUANG
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6351677
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ติ๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรทิพย์ โชติเวทวิศาล
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2445556
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เต่า
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายเสรี มูลผล
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7097018
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ลานนาไทย
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : ERDONGNI XIAO
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6138888
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เบียร์ - จอย
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายชานนท์ โพธิ์นาค
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3234978
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป๋าหนวด
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพัทธ์ พงษ์ทองเจริญ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7231161
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ดาว - บิ๊ก
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก(ทุเรียน/มังคุด)
ชื่อ-สกุล : นส.กรรณิการ์ ชูตระกูล
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 063-6269414
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ฉลวย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางฉลวย จิตต์หมายการ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3480535
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ดำ
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายบุญเกิน เหล็กเพชร
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9162618
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : มิ้น - นาย
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกจันทร์ พุทธวัน
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5269533
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โอที ห้องเย็น
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : แผงโอที ห้องเย็น
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5945993
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียใหญ่ - เจ๊ก้อย
สินค้าที่จำหน่าย : ส่งออก / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัชนีกรณ์ ศิริสมบัติ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8881365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊ลักษณ์-เฮียพร
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ จรบำรุง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8767078
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฮียแหลม-เจ๊เชอรี่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายชูชาติ สุขอิ่ม
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7794221
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เล็ก - ครีม
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย ศิริสมบัติ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6430636
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เปิ้ล - ส้ม
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : สุพรรณี พรประเสริฐทิพย์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1414671
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ลูกเทวดา
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นายขจรศักดิ์ ผดุงนานนท์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3440143
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป้าหวัง
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสมหวัง เสาวนา
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3407074
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : บังรัตน์-น้องสาว
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางนารี ภิญญง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7831687
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ป๋าเบี้ยว
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาววัลลภา หอมจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : พี่ดำ - จัน
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : จันทร์สุดา เพชรมณี
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7253717
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เจ๊พร - ไข่
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : นางสาวนพพร เติมสายทอง
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7204395
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : โอ๋ - แอ๋ว
สินค้าที่จำหน่าย : ตกไซด์ / ห้องเย็น
ชื่อ-สกุล : น.ส.จิราภรณ์ แสวงกิจ
ที่อยูู่ : ตลาดมรกต หมู่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7840115
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


ลานตาก

ลานตาก จำนวน 20 ตารางเมตร


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 500 คัน


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 150 หลัง


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 0 ป้าย


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 16 ห้อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. จำนวน 0 ครั้ง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 0 จุด


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน 0 จุด


ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 0 ถัง


อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง


อาคารซื้อขาย

อาคารซื้อขาย จำนวน 10 หลัง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077653149 โทรสาร : 077653149

ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดมรกต