ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จำกัด

ประวัติความเป็นมา


ชื่อสำนักงาน (ไทย) : บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จำกัด
ประเภท : สำนักงานใหญ่
ประเภทกรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
ที่ตั้ง : 315 หมู่ 2 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130

เข้าชม 2,640 ครั้ง

ลานตาก

ลานตาก จำนวน 1 ตารางเมตร


รถตัก

รถตัก จำนวน 3 คัน


เครื่องชั่งชนิดที่ 4

เครื่องชั่งชนิดที่ 4 จำนวน 1 เครื่อง


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน 50 คัน


ป้ายแสดงราคาสินค้า

ป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 1 ป้าย


บ้านพักพ่อค้า

บ้านพักพ่อค้า จำนวน 1 หลัง


ห้องสุขา

ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง


โทรสาร

โทรสาร จำนวน 1 เครื่อง


โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น จำนวน 3 เครื่อง


ที่รองรับขยะมูลฝอย

ที่รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 1 จุด


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน 10 พ่วง


ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบโครงการ จำนวน 1 จุด


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : 315 หมู่ 2 ตำบล หนองอ้อ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย 64130

ราคาสินค้าเกษตรของ บริษัท เกษตรชัยขนส่ง จำกัด