ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายในโรงพยาบาลวังน้ำเย็น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ.สระแก้ว มั่นใจหลังใช้
สัญญามาตรฐาน กรมการค้าภายใน ซื้อขายผลผลิตกว่า 11 ตัน

--------------------------------------------------


                โรงพยาบาลวังน้ำเย็น พอใจมากหลังกรมการค้าภายใน เป็นตัวกลางเจรจาเชื่อมโยงจัดหาวัตถุดิบกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 จ.สระแก้ว ผ่านสัญญามาตรฐานในสมุนไพร 18 ชนิด รวม 11.57 ตัน มูลค่า 0.304 ล้านบาท ในขณะเดียวกันช่วงกลางเดือนสิงหาคม นี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านกับกัมพูชา จึงเชิญชวนกลุ่มเกษตรกรร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ

                กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ “สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน กรมการค้าภายใน” เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับผู้ซื้อคือผู้แทนจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และผู้ขายคือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05  จ.สระแก้ว โดยผลการเจรจาทำให้โรงพยาบาลวังน้ำเย็น ตกลงทำสัญญาซื้อสมุนไพร จำนวน 18 รายการ เป็นสมุนไพรแห้ง 11 รายการ สมุนไพรแปรรูป 1 รายการและต้นพันธุ์สมุนไพร 6 รายการ ปริมาณรวม 11.57 ตัน มูลค่า 0.304 ล้านบาท ระยะเวลาส่งมอบระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – กันยายน 2559

                สำหรับสมุนไพรทั้ง 18 รายการ ประกอบด้วยสมุนไพรแห้ง  คือ ขมิ้นชัน ไพล เพชรสังฆาต รางจืด กระเจี๊ยบ(ดอก) ใบมะขาม ใบหนาด ฟ้าทะลายโจร ส้มป่อย ชุมเห็ดเทศ(ใบ) และบอระเพ็ด สมุนไพรแปรรูป คือ น้ำมันไพลทอด ต้นพันธุ์สมุนไพร คือ ไพล ขมิ้นชัน เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร ฝาง และรางจืด โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในโดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ได้เป็นตัวกลางในการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพร ผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ระหว่างโรงพยาบาลวังน้ำเย็น กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 จ.สระแก้ว ปริมาณ 3.017 ตัน เช่น ขมิ้นชัน กระเจี๊ยบ ฟ้าทะลายโจร ในด้านการตลาดนั้นช่วงกลางเดือนสิงหาคม นี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จะจัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559 ซึ่งจะมีทั้งผู้ประกอบการไทย เช่น ผู้ประกอบการค้า กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในสระแก้ว และผู้ประกอบการจากกัมพูชา ร่วมแสดงสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ จึงเป็นโอกาสดีที่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ควรเข้าร่วมงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

               กรมการค้าภายใน ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ซื้อ มีการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐาน กรมการค้าภายใน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว เป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะมีความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้ากับคู่สัญญา ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะมีความมั่นใจจากรายได้ที่แน่นอนในการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากทางเลือกที่เพิ่มขึ้นโดยผ่านสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ส่วนผู้ซื้อก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการวัตถุดิบตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามการซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลงโดยใช้สัญญามาตรฐานดังกล่าว จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลาการส่งมอบ การสื่อสารความเคลื่อนไหวสำคัญๆที่เกี่ยวข้องต่อคู่สัญญา เช่น ก่อนถึงเวลาส่งมอบสินค้าหากเกษตรกรประสบพายุ ฝน จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิต จะต้องรีบแจ้งคู่สัญญา หรือ ผู้ซื้อประสบปัญหาการขนส่ง ปัญหาการเมือง ที่กระทบต่อการค้า ก็ต้องรีบแจ้งเกษตรกรคู่สัญญาเช่นกัน เป็นต้น

               จากการเจรจาเชื่อมโยงครั้งนี้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างมีความพึงพอใจมาก เพราะทำให้สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีมากให้ผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งยังทำให้มีความเชื่อมั่น ที่จะซื้อขายกันผ่านสัญญามาตรฐานเพิ่มขึ้น และเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรจะจัดสถานที่ที่แน่นอน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายผลผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะ