ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กิจการคลังสินค้าได้รับอนุญาตเมื่อ ตุลาคม 2552

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้มีผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการกิจการคลังสินค้า พ.ศ.2535 ใหม่ล่าสุด จำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 57 ในปัจจุบัน คือบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด    • รัฐมนตรีอนุญาตเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552
  • อธีบดีกรมการค้าภายในออกใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ใบอนุญาตเลขที่ 1/2552
  • ประกอบกิจการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป 
  • โดยมีสถานประกอบกิจการที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 318 5514-5