ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มาตรการกำกับดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำตาลทราย

หนังสือลงวันที่ 19  กรกฎาคม  2553


                  นางวัชรี  วิมุกตายน  อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าเละบริการ (กกร.)  ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ  เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีควบคุมสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2553   และ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทรายปี 2553  เพื่อให้น้ำตาลทรายมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  ป้องกันการกักตุนและมิให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2553