ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ชื่อผู้ประกอบการ : จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2554
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105549128607

เข้าชม 234 ครั้ง

จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 26/30-31 หมู่บ้าน อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 650 7400, 0 3818 5090 ext.2 มานพ โทรสาร : 02 650 7401 02 655 7101
โทรศัพท์มือถือ : 08 0819 5188 แอม
อีเมล์ : sukanya.guvanasen@gac.com;wanpen.sasisansuk@gac.com