ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
URL:https://www.youtube.com/embed/gSFuqxp79jA

ตลาดข้อตกลง

ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกร กับ ผู้รับซื้อ จะเป็นโรงงานแปรรูป หรือตัวแทนผู้รับซื้อในท้องถิ่นต่างๆ โดยมีการทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต และการตลาดของสินค้า ได้แก่ แหล่งผลิต พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณ ราคา สถานที่ส่งมอบ ช่วงเวลาการส่งมอบ คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การชำระเงิน การให้คำแนะนำทางวิชาการ และการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการผิดสัญญา เป็นต้น รายละเอียดต่างๆ ของสัญญาข้อตกลงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้าและคู่สัญญา


ความสำคัญของคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นกิจการให้บริการเก็บรักษาสินค้า โดยมีบำเหน็...


พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 2558

กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบก...


ขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

ขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น เพื่อให้การขอนุญาตประกอบกิจก...


การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทางประเภทผลไม้ประจำถิ่น จำนวน 3 แห่ง

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทผลไม้ประจำถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) ...


การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทของฝากของที่ระลึก จำนวน 2 แห่ง

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดริมทาง ประเภทของฝากของที่ระลึก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (...


ตลาดข้อตกลง

ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผ...


ตลาดกลางสินค้าเกษตร

ตลาดกลางสินค้าเกษตร คือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายสินค้าเกษตรท...