ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,056 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 681 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,959 แห่ง