ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,011 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 654 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,887 แห่ง