ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ขาณุพืชผล จำกัด กำแพงเพชร
2 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม นครนายก
3 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด ปราจีนบุรี
4 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก ตาก
5 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร
6 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด เชียงราย
7 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวกำนันทรง นครสวรรค์
8 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร นครสวรรค์
9 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์
10 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล นครสวรรค์
11 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำรัสท่าข้าว นครสวรรค์
12 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี ชัยนาท

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง