ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี ชัยนาท
2 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าว พรพิษณุ กำแพงเพชร
3 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
4 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี ชัยนาท
5 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด อ่างทอง
7 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดย่าโม นครราชสีมา
8 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด ปราจีนบุรี
9 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด สุโขทัย
10 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา) อุทัยธานี
11 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด พิจิตร
12 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวแก้วตา นครสวรรค์
13 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวสินรุ่งเรือง นครสวรรค์
14 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
15 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์
16 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่ สุโขทัย
17 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
18 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล นครสวรรค์
19 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ราชบุรี
20 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น
21 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง