ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ณรงค์เพิ่มผลดี ชัยนาท
2 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าว พรพิษณุ กำแพงเพชร
3 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
4 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สรรคบุรี ชัยนาท
5 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ไชยภูมิทรัพย์ จำกัด อ่างทอง
7 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดย่าโม นครราชสีมา
8 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จำกัด ปราจีนบุรี
9 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท ชัยพัฒนาเพิ่มพูลไรซ์ จำกัด สุโขทัย
10 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่หนองแก (โรงสีมั่นคงธัญญา) อุทัยธานี
11 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท โพทะเลพืชผล จำกัด พิจิตร
12 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวแก้วตา นครสวรรค์
13 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ท่าข้าวสินรุ่งเรือง นครสวรรค์
14 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
15 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม เทพประทานพรค้าข้าว ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ นครสวรรค์
16 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพืชไร่ สุโขทัย
17 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
18 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ศรีพัฒนาพืชผล นครสวรรค์
19 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ราชบุรี
20 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น
21 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี
22 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินอุดม นครนายก
23 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม สหกรณ์การเกษตรบางระจัน สิงห์บุรี
24 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ท่ารวมข้าวทุ่งรวงทอง พะเยา
25 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม บริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด เชียงราย
26 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด) สงขลา
27 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด สงขลา
28 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐทวีผล 1992 พระนครศรีอยุธยา
29 ตลาดข้าวและพืชไร่ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดตาก ตาก
30 ตลาดข้าวและพืชไร่ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางท่าข้าวพะยูรการเกษตร นครสวรรค์

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง