ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ ประเภทกิจการ ประเภทการส่งเสริม ชื่อ จังหวัด
1 ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับการส่งเสริม ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ กรุงเทพมหานคร
2 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี ราชบุรี
3 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร
4 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร
5 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
6 ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ได้รับการส่งเสริม ตลาดปลาบางเลนธานี นครปฐม
7 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดเจริญศรี อุบลราชธานี
8 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแก่น
9 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดอุดรเมืองทอง อุดรธานี
10 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี
11 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม บริษัท ตลาดพงศ์เจริญ จำกัด สงขลา
12 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดย่าโม นครราชสีมา
13 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
14 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดไท ปทุมธานี
15 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม ทุ่งนาทอง (ตลาดกลางผักและผลไม้ ไชยศิวาทัตต์) กาฬสินธุ์
16 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางบางใหญ่ นนทบุรี
17 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตลาดสันติสุข) เพชรบูรณ์
18 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดริมปิง นครสวรรค์
19 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดศรีนคร นครสวรรค์
20 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดโชคเจริญพร เชียงราย
21 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พยอม) นครศรีธรรมราช
22 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ นครศรีธรรมราช
23 ตลาดผักและผลไม้ ไม่ได้รับการส่งเสริม ตลาดฟุกเทียน (บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภันฑ์ตรา เอชโฟร์เอสโอโฟร์ จำกัด) สงขลา
24 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ราชบุรี
25 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดปฐมมงคล นครปฐม
26 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดไทยเจริญ พิษณุโลก
27 ตลาดผักและผลไม้ ได้รับการส่งเสริม ตลาดกลางสินค้าผลไม้จังหวัดตราด ตราด

ตลาดกลางสินค้าเกษตร
 
ตลาดข้าวและพืชไร่ 71 แห่ง
 
ตลาดผักและผลไม้ 23 แห่ง
 
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ 4 แห่ง
 
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง 1 แห่ง
 
ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง
รวมทั้งหมด 100 แห่ง